Rada rodziców

Regulamin Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6w Boguszowie - Gorcach

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Rada rodziców działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

§ 2. Rada rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną powołaną do:

1/  reprezentowania rodziców wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej;
2/  ułatwienia szkole współpracy z rodzicami w sprawach związanych z nauką i wychowaniem uczniów;
3/  współdziałania ze szkołą w stałym  poprawianiu warunków pracy dydaktyczno- wychowawczej i polepszenia jej warunków.

§ 3.
1/  kadencja rady rodziców trwa dwa lata;
2/  ustępująca rada działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej;
3/  dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, coroczne uzupełnianie składu rady rodziców;
4/  decyzję o dodatkowych wyborach uzupełniających podejmuje rada rodziców w głosowaniu jawnym;
5/  członkowie rady nie biorący aktywnego udziału w jej pracach, mogą być przez właściwe zebranie klasowe rodziców lub samą radę odwołani przed upływem jej kadencji;
6/  na miejsce ustępujących członków rady lub jej komórek  organizacyjnych powinni być powołani nowi członkowie przez klasowe zebrania rodziców;

§ 4. Rada rodziców może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe. Komisje i zespoły mają charakter opiniotwórczo - doradczo.

§ 5. Członkowie rady rodziców i jej organów pełnią swoje funkcje honorowo.

§ 6. Jako organizacja wewnątrzszkolna Rada Rodziców prowadzi swoją działalność w ścisłym porozumieniu z dyrektorem szkoły.II  Wybory do Rady Rodziców

§ 1. Wybory do Rady Rodziców przeprowadzone są we wrześniu.

§ 2. Podstawową komórką rady rodziców jest klasowa rada rodziców składająca się z trzech osób ( trójka klasowa ) wybieranych w głosowaniu jawnym, na  ogólnym zebraniu klasowym.

§ 3. W skład klasowej rady rodziców wchodzi wychowawca klasy.

§ 4. Do rady rodziców mogą kandydować osoby wybrane spośród rad klasowych uczestniczące w zebraniu wyborczym.

§ 5. Wybory członków rady rodziców przeprowadzają komisje wyborcze wybrane w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania wyborczego. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady rodziców.

§ 6. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez uczestników zebrania wyborczego.

§ 7. Rada rodziców na pierwszym zebraniu organizacyjnym wybiera prezydium w skład, którego wchodzą : przewodniczący, jego zastępca, sekretarz  i skarbnik. Ponadto w skład prezydium wchodzą z urzędu : delegat Rady Pedagogicznej i dyrektor szkoły.III Kompetencje władz rady rodziców

§ 1. Prezydium działa w imieniu rady rodziców, wykonuje jej uchwały i uchwały Ogólnego Zebrania Rodziców oraz prowadzi prace bieżące ( w tym zwoływanie posiedzeń plenarnych rady rodziców, po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły).

§ 2. Przewodniczący rady rodziców organizuje prace rady, prowadzi posiedzenia rady i jest jej reprezentantem na zewnątrz.

§ 3. Zastępca przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.

§ 4. Sekretarz rady rodziców odpowiada za dokumentację rady i protokołowanie jej posiedzeń.

§5. Skarbnik rady rodziców odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez radę rodziców.IV Zakres kompetencji i zadań rady rodziców

§ 1. Rada rodziców współdziała ze szkołą i udziela jej pomocy w zakresie:
a.     szerzenia wśród rodziców wiedzy pedagogicznej wspierającej proces wychowawczo-dydaktyczny;
b.    uświadomienia rodzicom konieczności realizowania przez uczniów obowiązku szkolnego i konsekwencji wynikających z jego nieprzestrzegania;
c.    uświadomienia rodzicom konieczności zapewnienia uczniom w domu odpowiednich warunków do nauki i właściwej atmosfery wychowawczej;
d.    oddziaływania na rodziców, którzy zaniedbują  obowiązki w stosunku do swoich dzieci lub wywierają na nie niewłaściwy wpływ;
e.    organizowania wycieczek, imprez szkolnych, środowiskowych i klasowych, zimowisk i półkolonii letnich;
f.    organizowania pomocy wychowawczo - opiekuńczej i materialnej dla uczniów wymagających tego rodzaju pomocy;
g.    pomocy w organizowaniu prac użytecznych dla szkoły i środowiska;
h.    zaspakajania potrzeb materialnych szkoły;
i.   tworzenia warunków rozwoju organizacjom i kołom zainteresowań istnieją-
cym w szkole;
V Posiedzenia rady rodziców

§ 1. Najwyższym wyrazicielem woli rodziców jest Zebranie Ogólne Rodziców, które powinno być zwoływane co najmniej raz na dwa lata. Do jego zadań należy:
1/ wybór członów Rady Rodziców zgodnie z punktem III ;
2/ wybór komisji rewizyjnej, w skład której powinny wchodzić co najmniej trzy osoby spoza składu rad klasowych biegłe w problematyce finansowej;
3/ przyjęcie sprawozdania z działalności ustępującej rady rodziców i sprawozdania komisji rewizyjnej

§ 2. Posiedzenia rady rodziców odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące

§ 3. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia zwołuje przewodniczący rady, powiadamiając członków rady co najmniej 7 dni przed terminem spotkania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie rady w trybie pilnym, bez przestrzegania 7- dniowego terminu.

§ 4. Posiedzenia mogą być także zwoływane w każdym terminie z inicjatywy 1/3 rady oraz na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego.

§ 5. Przygotowanie posiedzenia rady jest obowiązkiem przewodniczącego.

§ 6. Posiedzenia rady rodziców prowadzone są przez przewodniczącego lub w uzasadnionych przypadkach jego zastępcę.

§ 7. W posiedzeniach rady rodziców może brać udział, z głosem doradczym dyrektor szkoły lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady.

§ 8. Posiedzenia rady są protokołowane.

§ 9. Protokoły rady rodziców mogą być prowadzone w wersji elektronicznej.

§ 10. Protokoły posiedzeń rady rodziców są przyjmowane w drodze głosowania na następnym posiedzeniu rady.VI Tryb podejmowania uchwał

§ 1.Uchwały rady rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek przegłosowany przez członków rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

§ 2. Uchwały rady rodziców numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§ 3. Rada rodziców wyraża opinie, uzgodnione w drodze głosowania. Tryb głosowania jest taki sam, jak przy przyjmowaniu uchwał.VII Prawa i obowiązki członków Rady Rodziców

§ 1. Członkowie rady rodziców mają prawo wypowiadania własnej opinii na każdy omawiany temat.

§ 2. Członkowie maja prawo do głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez radę rodziców.

§ 3. Członkowie rady rodziców mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach rady.VIII Fundusze Rady Rodziców

§ 1. Rada rodziców może gromadzić fundusze przeznaczone na statutową działalność szkoły.

§ 2. Fundusze gromadzone przez radę rodziców mogą pochodzić z dobrowolnych składek rodziców, z dochodów osiąganych z imprez organizowanych przez radę rodziców, darowizn i dotacji.

§ 3. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie rada rodziców w preliminarzu budżetowym. Dysponuje nimi prezydium rady rodziców.

§ 4. Wszystkie ruchomości i urządzenia zakupione z funduszu rady rodziców stają się własnością szkoły  i podlegają inwentaryzacji.

§ 5. Zbieraniem funduszy pochodzących z dobrowolnych składek zajmują się skarbnicy rad klasowych lub z upoważnienia sekretariat szkoły.

§ 6. Rada rodziców prowadzi własną rachunkowość zgodnie z przepisami regulującymi sposoby prowadzenia rachunkowości. Za prowadzenie ksiąg rachunkowych odpowiada skarbnik rady rodziców.

§ 7. Komisja rewizyjna powinna co najmniej raz w roku sprawdzić wykonanie planu finansowo - budżetowego, prowadzenie rachunkowości, zgodność obrotów i sald na rachunku bankowym rady rodziców z dokumentami, celowość i prawidłowość wydatków.

§ 8. Komisja rewizyjna obowiązana jest przeprowadzić kontrolę działalności rady rodziców na żądanie dyrektora szkoły.

§ 9. Rada rodziców ma wydzielone konto bankowe.

§ 10. Środkami na koncie dysponuje rada rodziców poprzez osoby: przewodniczącego rady i skarbnika.IX Postanowienia ogólne

§ 1. Dokumentacja z pracy rady rodziców, jej agend przechowywana jest w kancelarii szkoły.

§ 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Nowelizacja Regulaminu Rady Rodziców przyjęta uchwałą Rady Rodziców z dnia 11 czerwca 2007r - Rada Rodziców