Ankieta

Jak spędzasz czas wolny?
 

Kto nas odwiedza

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

Partnerzy

logo-nadlesnictwo175

 

asturist

NASZE PROJEKTY

szkolazklasa_20-300x146.png

Samorząd szkolny

Regulamin Samorządu Uczniowskiego działającego przy PSP nr 6 w Boguszowie-Gorcach.


I Postanowienia ogólne

§1

Samorząd uczniowski działa na podstawie ustawie o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

§2

Organami samorządu uczniowskiego są :
1. Rady klasowe.
2. Zarząd samorządu uczniowskiego zwany jest dalej "zarządem"

§3


1.Rady klasowe liczą po 3 osoby.
2.Zarząd liczy 7-9 osób.

§4

1. Kadencja rad klasowych trwa rok.
2. Kadencja zarządu trwa rok.


II Wybory do organów samorządów

§5

Wybory do organów samorządu uczniowskiego przeprowadzane są w czerwcu.

§6

Wybory do rad klasowych odbywają się w trybie i na warunkach ustalonych przez ogół uczniów danej klasy.

§7

1. Wybory zarządu są powszechne, równe i tajne.
2. W wyborach, z czynnym i biernym prawem wyborczym biorą udział wszyscy uczniowie szkoły.
3. Wybory przeprowadzają komisje wyborcze powoływane przez rady klasowe na wspólnym zebraniu wyborczym.
4. W skład komisji wyborczej nie może wchodzić osoba kandydująca do zarządu.
5.
III Kompetencje władz zarządu.

§8

1. Pracom zarządu przewodniczy przewodniczący samorządu uczniowskiego.
2. Zastępca przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
3. Skarbnik zarządu odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszami zarządu.

IV Posiedzenia zarządu.


§9

1.Posiedzenia zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 2 miesiące, zgodnie z planem pracy zarządu.
2.Poza terminami ustalonymi w planie, posiedzenia zwołuje przewodniczący, powiadamiając członków zarządu na 7 dni przed terminem posiedzenia.
3. Posiedzenia mogą być zwoływane na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców lub pozostałych członków zarządu.

§10

1.Posiedzenia zarządu prowadzi przewodniczący samorządu uczniowskiego.
2. W posiedzeniach zarządu może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek zarządu.
3. Posiedzenia zarządu są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków (quorum).

V Tryb podejmowania uchwał.

§11

Uchwały zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. W sprawach personalnych głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

§12

Uchwały zarządu numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§13

Zarząd wyraża opinię, uzgodnioną w drodze głosowania. Tryb głosowania jest taki sam jak przy podejmowaniu uchwał.

§14

1. Zarząd dokonuje wyboru opiekuna samorządu uczniowskiego spośród członków rady pedagogicznej szkoły.
2. Kadencja opiekuna samorządu trwa dwa lata.
3. Opiekun samorządu uczniowskiego uczestniczy w posiedzeniach zarządu na prawach członka zarządu.


§15

Prawa i obowiązki zarządu
1. Do zadań rady uczniowskiej należy:
" przygotowywanie projektów regulaminu samorządu uczniowskiego,
" występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich wykonania,
" gospodarowanie środkami materialnymi samorządu uczniowskiego,
" wykonywanie zadań wynikających z planu pracy samorządu uczniowskiego zleconych przez radę pedagogiczną i dyrekcję szkoły,
" proponowanie kandydata na opiekuna samorządu.
2.Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:
" prawo do zapoznania się z programem nauczania, treścią, celami i wymaganiami,
" prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
" prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
" prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,
" prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.


VI Postanowienia końcowe.

§16


Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.