Ankieta

Czy lubisz chodzić do szkoły?
 

Kto nas odwiedza

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Partnerzy

logo-nadlesnictwo175

 

asturist

NASZE PROJEKTY

Statut

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT


PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6
W BOGUSZOWIE – GORCACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boguszów – Gorce, 2014r

 

 

Spis treści

 1. 1.Postanowienia ogólne ………………………………………………………………………………………………… str. 2
 2. 2.Cele i zadania szkoł…………………………………………………………………………………….. ……………str. 4
 3. 3.Organy szkoły i ich………………………………………...……………………………………. str. 7
 4. 4.Realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczychopiekuńczych  ….…………………….. str. 12
 5. 5.Pomo cpsychologiczno – pedagogiczna……………………………………………………………………….str. 13
 6. 6.Organizacja pracy szkoły ………………………………………………………...……………………………….  str. 16
 7. 7.………………………………………………………………………………………………………………  str. 22
 8. 8.Nauczyciele i inni pracownicy szkoły ………………………………………………………………………….. str.28
 9. 9.Rodzice / opiekunowie / …………………………………..………………………………………………………  str. 34
 10. 10.Postanowienia koń…………………………………………………………………………………………  str. 35

 

Rozdział  I       POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Przepisy definiujące.

 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 • Szkole - należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową nr 6,
 • Ustawie - należy rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty                                  (Dz.U. z 1996., Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami),
 • Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego,  Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć organy działające w Szkole,
 • Wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w szkole,

 

§ 2.

 

 1. 1.Szkoła nosi nazwę :   Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Boguszowie - Gorcach
 2. 2.Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach imoże być używany skrót nazwy.

 

§ 3.

 

 1. 1.Siedziba Szkoły mieśsię w dwóch  budynkach:

  -  głównym - ul. Kopernika 7

-   budynku hali sportowej przy ulicy Reymonta 4

 

§ 4.

  

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Boguszów - Gorce.

 

§ 5.

 

Cykl kształcenia trwa sześć lat.

Rozdział  II 
CELE  I  ZADANIA  SZKOŁY

 

§ 6.

 

 1. 1.Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą oraz przepisach wydanych na jej podstawie.
 2. 2.Szkoła prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i profilaktyczną.
 3. 3.Szkoła w szczególności :
  1. 1)zapewnia realizację podstaw programowych szkoły podstawowej poprzez odpowiedni dobór programów nauczania,
  2. 2)umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły podstawowej i napisania sprawdzianu końcowego,
  3. 3)stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, organizuje koła zainteresowań, w miarę uzyskanych na tenśrodków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę lub w ramach zajęć nieodpłatnych  dobrowolnie organizowanych  przez nauczycieli,
  4. 4)umożliwia organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej,
  5. 5)zapewnia w miarę potrzeby i posiadanych środków finansowych kształcenieoraz indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i dydaktyczno-wyrównawcze zgodnie z odrębnymi przepisami,
  6. 6)organizuje w miarę potrzeb zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze zgodnie z odrębnymi przepisami,
  7. 7)organizuje w miarę potrzeb kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie zgodnie z odrębnymi przepisami,
  8. 8)zapewnia uczniom opiekę i konsultacje pedagoga,
  9. 9)zapewnia w miarę potrzeby i posiadanych środków finansowych opiekę logopedy,
  10. 10)sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
  11. 11)zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki,
  12. 12)zabezpiecza uczniów przed dostępem do niepożądanych treści poprzez instalację i aktualizowanie odpowiedniego oprogramowania w pracowniach komputerowych,
  13. 13)wspomaga wychowawczą rolę rodziny,
  14. 14)zatrudnia nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje co regulują odrębne przepisy.

 

 

§ 7

 

 1. W obszarze działalności dydaktycznej szkoła realizuje zadania w zakresie nauczania, kształci       u uczniów umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy.
 2. Szkolny zestaw programów nauczania obejmuje całą działalność szkoły.
 3. Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników dopuszcza do użytku szkolnego dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela lub nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.  
 4. W uzasadnionych przypadkach, rada pedagogiczna może dokonać zmian w zestawie programów i podręczników.
 5. Szkolny zestaw programów i podręczników dyrektor podaje do publicznej wiadomości zgodnie z terminem podanym w rozporządzeniu MEN.

 

§ 8

 

 1. 1.Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
 2. 2.Szkoła posiada zintegrowany program wychowawczyprogram profilaktyczny . Programy te stanowią załącznik  do niniejszego statutu.
 3. 3.Program wychowawczy szkoły uchwala rada pedagogiczna w porozumieniuradą rodziców i po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego na każdy rok szkolny.
 4. 4.Realizatorami programu wychowawczego są wszyscy nauczyciele.
 5. 5.W zakresie działalności wychowawczej szkoła w szczególności :
 6. 1)kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań szkoły,
 7. 2)upowszechnia zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,
 8. 3)kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym),
 9. 4)dba o rozwój osobowy uczniów w każdym wymiarze,
 10. 5)uczy szacunku dla dobra wspólnego,
 11. 6)uczy szacunku dla pracy,
 12. 7)kształtuje zachowania proekologiczne i prozdrowotne,
 13. 8)wdraża do dyscypliny i punktualności,
 14. 9)uczy szacunku dla drugiego człowieka.

§ 9

 

 1. 1.Szkoła wypełnia swe zadania opiekuńcze odpowiednio do potrzeb i posiadanych możliwości.
 2. 2.
 3. 1)podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych - nauczyciele prowadzący te zajęcia,
 4. 2)nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego odpowiadają za bezpieczeństwo i higienę pracy uczniów podczas prowadzonych zajęć i przerw międzylekcyjnych,                                                                                
 5. 3)podczas przerw oraz na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych dyż     na korytarzu pełnią nauczyciele wg odrębnego planu dyżurów, ustalanego na początku roku szkolnego,
 6. 4)za bezpieczeństwo dzieci w czasie przerwy przed rozpoczęciem, w trakcie zajęć   i w czasie przeprowadzania dzieci do szkoły po zakończeniu lekcji wychowaniaodpowiada nauczyciel tego przedmiotu,
 7. 5)na czas pobytu dziecka w szkole (poza zajęciami lekcyjnymi i pozalekcyjnymi) opiekę sprawuje wychowawca świetlicy szkolnej zgodnie z planem pracy świetlicy,
 8. 6)organizację pracy świetlicy regulują odrębne przepisy i „Regulamin świetlicy szkolnej”
 9. 7)na czas trwania lekcji religii, opiekę nad uczniami zwolnionymi z tych zajęć sprawuje wychowawca świetlicy szkolnej,
 10. 8)podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym w czasie wycieczek zorganizowanych przez szkołę, opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele - opiekunowie grupy, zasady organizacji turystyki i wypoczynku uczniów regulują odrębne przepisy,
 11. 9)wychowawcy grup oddziału przedszkolnego odpowiadają za bezpieczeństwo i higienę pracy przez cały czas pobytu dziecka w szkole. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzania dziecka na zajęcia i odbierania go po ich zakończeniu.
 12. 10)opiekę nad uczniami w czasie przewozu do i ze szkoły sprawują wyznaczeni przez dyrektora szkoły nauczyciele. Transport odbywa się zgodnie z regulaminem przewozu uczniów.

 

 

 

 


Rozdział  III
ORGANY  SZKOŁY  I  ICH KOMPETENCJE 


§ 10


1. Organami szkoły są:
a) Dyrektor szkoły,
b) Rada Pedagogiczna
c) Rada Rodziców,
d) Samorząd Uczniowski.


2. Rada pedagogiczna, Rada rodziców i Samorząd uczniowski uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i niniejszym statutem.

 

 

§ 11

 

1. Kompetencje Dyrektora Szkoły:

 1. 1)
 2. 2)
 3. 3)
 4. 4)
 5. 5)
 6. 6)
 7. 7)
 8. 8)po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców występuje z wnioskiem w sprawie przyznania nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 9. 9)
 10. 10)
 11. 11)
 12. 12)
 13. 13)
 14. 14)dokonuje okresowej oceny pracy pracowników niepedagogicznych,
 15. 15)przydziela opiekuna stażu nauczycielowi ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego lub mianowanego,
 16. 16)
 17. 17)
 18. 18) o wcześprzyjęciu  dziecka  do szkoły oraz  o  odroczeniu  obowiązku  szkolnego
 19. 19)po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, a także w uzasadnionych przypadkach może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,
 20. 20)współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim
 21. 21)
 22. 22)kontroluje przestrzeganie postanowień Statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów,
 23. 23)podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,
 24. 24)
 25. 25)
 26. 26)stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 27. 27)może wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitegoz własnej inicjatywy lub na wniosek Rady rodziców, Rady pedagogicznej lub Samorządu uczniowskiego,
 28. 28)organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami,
 29. 29)

- wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły;

- odroczenia realizacji obowiązku szkolnego (po otrzymaniu opinii poradnii  psychologiczno pedagogicznej i zgody rodziców (prawnych opiekunów);

- zwolnienia uczniów z niektórych przedmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

-  na wniosek rodziców zezwala na spełnienie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza oddziałem przedszkolnym i obowiązku szkolnego lub nauki poza szkołą;

-  przyjmowania do szkoły/ oddziału przedszkolnego uczniów oraz informowania dyrektorów  szkół/przedszkoli spoza rejonu o realizowaniu przez ich uczniów obowiązku szkolnego/ rocznego przygotowania przedszkolnego w tutejszej szkole.

30) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

 

 

 

 

 

§ 12.

 

 

 1. 1.Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 6 w Boguszowie – Gorcach jest

      organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 1. 2.W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 2. 3.Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 3. 4.

5.  Rada Pedagogiczna ustala zakres swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.

6.  W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone 

     przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek RP.

7. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej                                     

     1/2 członków rady. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego.

   8. Nauczyciele i osoby zaproszone do udziału w posiedzeniach Rady Pedagogicznej są zobowiązani       do nieujawniania spraw, poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

9.Rada Pedagogiczna jako organ stanowiący:

 

 1. 1)
 2. 2)
 3. 3)
 4. 4)
 5. 5)
 6. 6)

 

 

10.  Rada Pedagogiczna opiniuje:

 1. 1)
 2. 2)
 3. 3)
 4. 4)
 5. 5)
 6. 6)
 7. 7)
 8. 8)
 9. 9)

11. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian.

12. Rada Pedagogiczna deleguje   przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko  dyrektora.

 

13. Rada Pedagogiczna analizuje wnioski dyrektora szkoły wynikające z nadzoru pedagogicznego.    

14.  Rada Pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego

       o odwołanie z funkcji dyrektora lub wicedyrektora.

15.  Szczegółowe zasady działalności Rady Pedagogicznej określa regulamin R P.

 

 

§ 13.


    

1.      W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.

2.      W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych                    w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3.      Kompetencje Rady Rodziców:

1)       uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy szkoły,

2)       uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną pogram profilaktyki,

3)      opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

4)       opiniuje projekt planu  finansowego szkoły,

 1. 5)występuje do Rady Pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
 2. 6)
 3. 7)pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia statutowej działalności Szkoły,
 4. 8)współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,
 5. 9)

            na stopień awansu zawodowego.

 1. 10)

            Przedstawiciele, o których mowa, wybierani są w trybie określonym w regulaminie.

 1. 4.Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej Regulamin.

     5.  Regulamin opracowuje Rada Rodziców. Jest on zatwierdzany przez zebranie ogólne.

 


§ 14.

 

1.  Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły; władzami samorządu są:

 1. 1) szczeblu klas: samorządy klasowe,
 2. 2)na szczeblu szkoły: rada uczniowska.
 3. 2.Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:
  1. 1) projektów regulaminu samorządu uczniowskiego,
  2. 2) do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkol­i sposobem ich wykonania,
  3. 3) środkami materialnymi samorządu uczniowskiego,
  4. 4) zadań wynikających z planu pracy samorządu uczniowskiego,
  5. 5) kandydata na opiekuna samorządu.
 4. 3.Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrek­torowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szcze­gólności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. 1)prawo do zapoznania się z programem nauczania, treścią, celami i wymaganiami,
  2. 2) do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  3. 3)
  4. 4)
  5. 5) do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
  6. 6)
 5. 5.Szczegółowe prawa i obowiązki określa regulamin Samorządu Uczniowskiego.
 6. 6.Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.
 7. 7.Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie
  samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.
 1. Na wniosek Samorządu uczniowskiego w szkole może być utworzona Spółdzielnia uczniowska działająca zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§15

 

 Sposoby rozstrzygania sporów:

 

1. Spory między organami Zespołu rozstrzyga Dyrektor, z wyjątkiem sporów, w których sam jest stroną.

2. Organy delegują do rozmów swoich przedstawicieli zgodnie z regulaminami swojej działalności.

3. Dyrektor prowadzi rozmowy i negocjuje z przedstawicielami organów będących w sporze.

4. W przypadku sporu między Dyrektorem a innymi organami strony dążą do rozstrzygnięcia sporu na terenie szkoły w drodze negocjacji.

5. W sytuacji nierozwiązania sporu, o którym mowa w ust. 4, spór jest rozstrzygany przy udziale negocjatora zewnętrznego.

6. Negocjatora zewnętrznego, w zależności od rodzaju sporu, deleguje Burmistrz Gminy Boguszów - Gorce lub Dolnośląski Kurator Oświaty. Rozstrzygnięcia negocjatora są uznawane przez strony za ostateczne.

 

 

 Rozdział IV

REALIZACJA ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH SZKOŁY

 

§ 16

 1. 1.Za realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły odpowiada Dyrektor i Rada Pedagogiczna.
 2. 2.W celu realizacji swych zadań dydaktycznych i wychowawczych Radamoże powoływać   zespoły wychowawcze, przedmiotowe, do spraw ewaluacji wewnętrznej lub inne problemowo – zadaniowe. Rodzaje zespołów i ich skład określa Rada Pedagogiczna na posiedzeniu plenarnym przed rozpoczęciem roku szkolnego lub w szczególnych przypadkach w ciągu roku szkolnego. 
 3. 3.
 4. 4.W celu realizacji zadań wychowawczych Rada Pedagogiczna może powołać w szczególnych przypadkach Komisję wychowawczą, w skład której wchodzą: dyrektor szkoły, wychowawca, pedagog, rodzice lub prawni opiekunowie ucznia , którego sprawa dotyczy i inne osoby związane z rozpatrywana sprawą .

Rozdział V

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

§ 17

 1. 1.Szkoła organizuje i udziela uczniom uczęszczającym do szkoły, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy- pedagogicznej.
 2. 2.Pomoc psychologiczno – pedagogiczna organizowana jest w oparciu o odrębne przepisy.
 3. 3.Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:
  1. 1)z niepełnosprawności;
  2. 2)z niedostosowania społecznego;
  3. 3)z zagrożeń niedostosowaniem społecznym;
  4. 4)ze szczególnych uzdolnień;
  5. 5)ze specyficznych trudności w uczeniu się;
  6. 6)z zaburzeń komunikacji językowej;
  7. 7)z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
  8. 8)z niepowodzeń edukacyjnych;
  9. 9)z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacja bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu i kontaktami środowiskowymi;
  10. 10)z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym z wcześniejszym kształceniem za granicą.
  11. 4.Udzielana pomoc psychologiczno - pedagogiczna polegawspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiazywaniu  problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów.
  12. 5.Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
  13. 6.Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.
  14. 7.Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni, zwani dalej specjalistami.
  15. 8.Pomoc psychologiczno –pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: rodzicami uczniów, Poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
  16. 9.Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: ucznia, rodziców/prawnych opiekunów uczniów, dyrektora szkoły, nauczyciela, wychowawcy, pielęgniarki lub higienistki szkolnej, poradni, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego.
  17. 10.Pomoc udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:
   1. 1)klas terapeutycznych;
   2. 2)zajęć rozwijających uzdolnienia;
   3. 3)zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;
   4. 4)zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym;
   5. 5)porad, konsultacji.
   6. 11.Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

§18

 1. 1.Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazująjednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagające dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej.
 2. 2.Zasady i sposób organizacji zajęć w klasach terapeutycznych regulują odrębne przepisy.

 

§19

1.Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych i prowadzi                      się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczniów zajęć nie może przekraczać 8.

2. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce,      w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

3. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

4. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników nie może przekraczać 4.

5. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

6. Zasady i sposób organizacji zajęć: rozwijających  uzdolnienia, dydaktyczno – wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, socjoterapeutycznych i logopedycznych regulują odrębne przepisy.

 

§ 20

 

1. Nauczyciele, wychowawcy grup i specjaliści rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby          rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.

2. Nauczyciele, wychowawcy grup i specjaliści prowadzą w szczególności :

1)      w oddziale przedszkolnym – obserwację pedagogiczną zakończona analizą  i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;

2)      w szkole – obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mająca na celu rozpoznawanie u uczniów:

- trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się lub szczególnych uzdolnień.

         3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą  psychologiczno – pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę  i dyrektora szkoły.

     4. Za organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej, określenie form i okresu udzielania pomocy, współpracę w tym zakresie z rodzicami, współpracę z Poradniami Psychologiczno - Pedagogicznymi odpowiadają wychowawca, pedagog szkolny i dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły organizuje je zgodnie z odrębnymi przepisami.

 


Rozdział  VI
ORGANIZACJA  SZKOŁY

 

§ 21

 

 1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny.
 2. Termin rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.

 

§ 22

 

Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią :

 1. 1)arkusz organizacji szkoły,
 2. 2)tygodniowy rozkład zajęć,
 3. 3)plan pracy szkoły,
 4. 4)szkolny plan nauczania (ustalony na podstawie ramowego planu nauczania określonego odrębnymi przepisami).

 

§ 23

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym                                 określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły w oparciu o szkolny                      plan nauczania.
 2. Arkusz organizacji określa :
 1. 1)liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
 2. 2)ogólną liczbę godzin obowiązkowych,
 3. 3)ogólną liczbę godzin pozalekcyjnych.

 

 1. Arkusz organizacji opracowuje dyrektor szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku,                                     a zatwierdza organ prowadzący w terminie do dnia 30 maja danego roku.
 2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w arkuszu organizacji w formie aneksu za zgodą organu prowadzącego szkołę.

 

§ 24

 

 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor szkoły ustala tygodniowy rozkład zajęć.
 2. Tygodniowy rozkład zajęć określa organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

§ 25

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
 2. W szkole tworzone są oddziały szkolne realizujące podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.
 3. W szkole  tworzone są oddziały przedszkolne realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.
 4. Oddział szkolny dzieli się na grupy podczas obowiązkowych zajęć z:
 1. 1)informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów,
 2. 2)języków obcych z uwzględnieniem stopnia zaawansowania znajomości języka; zajęcia są prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych liczących od 10 do 24 uczniów,
 3. 3)zajęć wychowania do życia w rodzinie z uwzględnieniem płci uczestników zajęć.
 1. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VI  prowadzone są w grupach liczących                     od 12 do 26 uczniów.

 

 

§ 26

 

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone systemem                          klasowo-lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 3. W uzasadnionych przypadkach takich jak realizacja zajęć dydaktycznych w blokach tematycznych, programów autorskich, innowacji i eksperymentów dydaktycznych możliwe jest ustalenie innej liczebności grup lub długości zajęć i przerw,   z zachowaniem ogólnego tygodniowego czasu zajęć ustalonego w tygodniowym   rozkładzie zajęć.
 4. Przypadki, o których mowa w ust. 3 określa dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szkoły.
 5. W oddziałach przedszkolnych czas trwania poszczególnych zajęć ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
 6. W klasach I - III czas trwania poszczególnych zajęć ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

 

 

§ 27

 

 1. Liczbę uczestników zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych                          oraz gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej określają odrębne przepisy.
 2. Liczbę uczestników kół zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych                         z budżetu szkoły ustala się w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

 

 

§ 28

 

                   Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów szkół                                     wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne.

 

 

 

§ 29

 

 1. W szkole stosuje się zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzenie egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych określonych  odrębnymi przepisami.                           
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności                              w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i programów nauczania oraz formułowaniu oceny.
 3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 3) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),                              2) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych                               w szkole, oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych, 3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 4) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru)                                                i warunki ich poprawiania.
 5. Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego reguluje Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowiący załącznik do Statutu

 

§ 30

 

 1. Szkoła wydaje uczniom świadectwa promocyjne oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady przyznawania świadectw z wyróżnieniem określa Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowiący załącznik do Statutu. 

 

§ 31

 

 1. Pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły jest świetlica szkolna.
 2. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy ze względu na czas pracy rodziców (opiekunów) lub dojazd do szkoły muszą dłużej przebywać w szkole oraz uczniowie, którzy nie uczestniczą w lekcjach religii.
 3. Zadania, zakres i formy działania świetlicy określa Regulamin świetlicy.

 

 

§ 32

 

 1. Zajęcia w świetlicy prowadzi się w grupie wychowawczej.
 2. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 osób.
 3. Świetlica czynna jest w każdym dniu zajęć szkolnych w ustalonych przez dyrektora szkoły, dostosowanych do potrzeb godzinach.

 

§ 33

 

 1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, której księgozbiór znajduje się w pomieszczeniach Biblioteki Miejskiej  przy ul. Reymonta 4.
 2. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 3. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają gromadzenie i udostępnianie zbiorów, korzystanie                           ze zbiorów w wypożyczalni i czytelni oraz prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów.
 4. godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów w trakcie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział  VII
UCZNIOWIE

§34

 

 1. Nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa.
 2. Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej niż               do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18 lat.
 3. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3 – 6 lat i może być realizowane w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej.
 4. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu albo w oddziale przedszkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.
 5. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.
 6. W przypadku dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie kształcenie w szkole podstawowej prowadzone jest nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 18 roku życia.
 7. Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie organizowane są zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

§ 35

 

 1. 1.Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6i nie odroczono im obowiązku szkolnego na podstawie odrębnych przepisów.
 2. 2.Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się dzieci, któw danym roku kalendarzowym kończą 5 lat i nie odroczono im obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego na podstawie odrębnych przepisów.
 3. 3.W przypadku utworzenia za zgodą organu prowadzącego oddziału przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich, przyjmuje się dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 3 lub 4 lata.
 4. 4.Do klasyi oddziału przedszkolnego przyjmuje się dzieci :
  1. 1)z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,
  2. 2)dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do szkoły ogólnodostępnej,
  3. 3)na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli w odpowiedniej klasie ilość uczniów nie przekracza maksymalnej liczebności klas określonej odrębnymi przepisami.
  4. 4)Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w oparciu o kryteria rekrutacyjne podawane przez dyrektora szkoły do publicznej wiadomości do końca lutego.
  5. 5)Informacje o wynikach rekrutacji dyrektor podaje do publicznej wiadomości do 15 kwietnia.
  6. 5.O przyjęciu do szkoły uczniów w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor szkoły z wyjątkiem dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, które są przyjmowane z urzędu.
  7. 6.O przyjęciu do szkoły lub oddziału przedszkolnego uczniów spoza obwodu decyduje dyrektor szkoły.
  8. 7.Rekrutacja dzieci do szkoły i do oddziału przedszkolnego odbywa się każdego roku od 1 do 31 marca. Informacje o rekrutacji dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości do końca lutego.
  9. 8.Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych organizowanychz odrębnymi przepisami.
  10. 9.Na wniosek rodziców dyrektor szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko, może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określić jego warunki. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły podstawowej lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez tę szkołę.
  11. 10.Dyrektor szkoły kontroluje i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku przedszkolnego.
  12. 11.Szczegółowe uprawnienia i zadania szkoły dotyczące spełniania obowiązkuregulują odrębne przepisy.
  13. 12.Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do sprawdzianu zewnętrznego organizowanego przez OKE.
  14. 13.Uczniowie, którzy ukończyli klasę VI i przystąpili do sprawdzianu zewnętrznego, kontynuują naukę w gimnazjum.
  15. 14.

 

 

§ 36

 1. Uczeń szkoły ma prawo do :

      ▪    szacunku ze  strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i rówieśników,

 • §informacji o programach nauczania, stawianych wymaganiach, zasadach i kryteriach oceniania,
 • §właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • §indywidualizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego,
 • §opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę                       i poszanowanie jego godności,
  • §życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
  • §swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły jeśli nie narusza tym dobra innych członków społeczności szkolnej,
   • §rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów,
   • §sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej, umotywowanej oceny oraz ustalonych sposobów badań postępów w nauce,
    • §pomocy w przypadku trudności w nauce,
    • §korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
    • §udziału w organizowanych imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych                              i rozrywkowych na terenie szkoły,
     • §reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach,
     • §korzystania z wszelkich innych praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka.                                           
 1. Przypadki naruszenia swoich praw uczeń może zgłosić do:

▪ wychowawcy,

▪ szkolnego rzecznika praw ucznia – pedagoga szkolnego,

▪ dyrektora.

 1. Uczeń szkoły ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły,                                 a w szczególności :
 • §systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych i życiu szkoły, regularnego uczęszczania na lekcje i nie spóźniania się,
 • §usprawiedliwiania nieobecności w szkole na zasadach określonych w Regulaminie szkoły
  • §przestrzegania obowiązujących w szkole regulaminów,
  • §podporządkowania się zaleceniom dyrektora i innych pracowników szkoły,
  • §przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli                           i innych pracowników szkoły,
   • §dbanie o  życie, zdrowie, higienę , rozwój własny i innych,
   • §dbanie o dobro wspólne, ład i porządek w szkole,
   • §godnego reprezentowania szkoły,
   • §noszenia stroju galowego podczas uroczystości szkolnych, grupowych lub indywidualnych wyjść o charakterze reprezentacji, imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy / dziewczęta - biała bluzka i granatowa lub czarna spódnica, chłopcy – biała koszula i ciemne spodnie,
   • §noszenia na terenie szkoły jednolitego stroju, jeżeli taka decyzja zostanie podjęta przez dyrektora szkoły,
   • §przestrzegania warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, określonych w Regulaminie Szkoły.  

 

 

 

§ 37

 

 1. Uczeń może być nagradzany za :
 • §osiągnięcia w nauce mające charakter samodzielnej pracy wykraczające poza obowiązujący program nauczania (osiągnięcia sportowe indywidualne lub grupowe, osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, osiągnięcia w różnego rodzaju innych konkursach),
 • §osiągnięcia w pracy na rzecz szkoły i środowiska (praca w organizacjach szkolnych, udział w imprezach środowiskowych),
  • §wyróżniającą się postawę społeczną i moralną.
  • §pochwałę udzieloną przez wychowawcę na forum klasy,
  • §pochwałę udzieloną przez dyrektora na forum szkoły,
  • §przyznanie dyplomu,
  • §przyznanie nagrody rzeczowej,
  • §inny rodzaj nagrody określony przez radę pedagogiczną uwarunkowany możliwościami finansowymi szkoły.
   • §świadectwo z wyróżnieniem w klasie IV - VI,
   • §nagrody rzeczowe w klasach I-VI,
   • §list gratulacyjny skierowany do rodziców uczniów kl. IV – VI,
   • §stypendium,
   • §wpis do „Złotej księgi”.
 1. Stosuje się następujące rodzaje nagród :
 1. Za szczególnie wysokie wyniki w nauce i zachowaniu uczeń może otrzymać :

 

                                                                           §38                                                                                            d

 1. Karze podlega uczeń za :
  • naruszanie dobra wspólnego i godności osobistej,
  • łamanie zapisów Statutu i Regulaminu Szkoły,
  • agresywne zachowanie się w szkole i poza nią,
  • niszczenie mienia szkolnego i wandalizm w środowisku,
  • przejawianie zachowań patologicznych,
  • postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów,
  • naruszanie dobrego imienia szkoły w środowisku.                                                                                          d
 2. Stosuje się następujące kary :
  • upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę,
  • upomnienie ustne z wpisem do dokumentacji klasowej,
  • naganę dyrektora,
  • czasowe lub stałe przeniesienie do klasy równoległej,
  • czasowe ograniczenie przywilejów ucznia.                                                                                               d
 3. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty                                     z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.                                                                               
 4. Do przypadków, o których mowa w ust. 3 zalicza się :
  • agresywne zachowanie stwarzające niebezpieczeństwo zagrożenia życia innych,
  • częste przypadki przywłaszczania i niszczenia mienia np. szkoły, osób prywatnych, mienia publicznego (wybryki chuligańskie, wandalizm),
  • powtarzające się uchylanie od realizacji obowiązku szkolnego,
  • zachowanie demoralizujące innych członków społeczności szkolnej                                ( np. rozprowadzanie, posiadanie i zażywanie narkotyków, używanie alkoholu itp. ).                                                           d
 5. Od  udzielonych kar uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) ma prawo odwołać się                do dyrektora szkoły.                                                                                                                 d
 6. Odwołanie, o którym mowa w ust. 5 może nastąpić w terminie 14 dni od zastosowania kary.

 

 

§ 39d

 1. O przyznanych nagrodach lub nakładanych na uczniów karach szkoła na bieżąco informuje rodziców (prawnych opiekunów) uczniów.
 2. Rada Pedagogiczna może ustanowić jeszcze inne sposoby wyróżniania uczniów                                           z równoczesnym określeniem regulaminu ich przyznawania.

 

Rozdział VIII
NAUCZYCIELE  I  INNI PRACOWNICY  SZKOŁY

§ 40

                                                                                                                                                                        d

 1.  Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej powołuje wicedyrektora jeżeli liczba oddziałów w szkole liczy co najmniej 12 oddziałów.
 1. 2.Zakres kompetencji wicedyrektora:

▪ zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności,

▪ przygotowuje projekty następujących dokumentów:                                                                            - tygodniowy rozkład zajęć szkolnych,                                                                                               - -  - kalendarz imprez szkolnych,

▪ sprawuje nadzór pedagogiczny nad przydzielonymi przedmiotami,

▪ przygotowuje projekty ocen pracy nauczycieli, nad którymi sprawuje nadzór pedagogiczny,

▪ wnioskuje do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla tych nauczycieli, których bezpośrednio nadzoruje,

▪ prowadzi księgi ewidencji dzieci i uczniów oraz kontroluje spełnianie przez nich obowiązku szkolnego,

▪ opracowuje materiały analityczne dotyczące efektów kształcenia i wychowania,

▪ wykonuje czynności i zadania zlecone przez dyrektora szkoły.

 1. 3.W czasie, gdy dyrektor szkoły nie może pełnić obowiązków służbowych, zastępstwo wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora.
 2. 4.W przypadku braku w szkole wicedyrektora zastępstwo za nieobecnego dyrektora pełni osoba wyznaczona przez organ prowadzący.

 

 

§ 41

                                                                                                                                                          d

 1. Pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą prowadzą w szkole nauczyciele.
 2. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych określonych w odrębnych przepisach.
 3. W przypadku gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone, dyrektor szkoły i organ prowadzący szkołę z urzędu występują w obronie nauczyciela.
 4. Każdy nauczyciel odpowiada za jakość i efekty swojej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

§ 42

                                                                                                                                                                       d

 1. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowanie.
 2. Każdy nauczyciel ocenia uczniów zgodnie z zasadami przyjętymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania uczniów.

 

§ 43

                                                                                                                                                                        d

 1. Nauczyciel zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego poprzez :
  • realizację obowiązujących programów nauczania,
  • stosowanie właściwych metod nauczania,
  • systematyczne przygotowanie się do zajęć,
  • pełne wykorzystanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć.
  • właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji działalności pedagogicznej i wychowawczej.
 1. Nauczyciel dba o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny.
 2. Prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, dokumentację pedagogiczną i dokumentację wychowawcy zgodnie z ustalonymi w szkole zasadami i formą.
 3. Nauczyciel wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, rozwój ich zdolności oraz zainteresowań.
 4. Nauczyciel udziela uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu                 o rozpoznanie ich potrzeb.
 5. Każdy nauczyciel doskonali swoje umiejętności dydaktyczno-wychowawcze, stara się podnieść swoje kwalifikacje.

§ 44                                                                                                                                                                           d

 1. Nauczyciel w szkole podstawowej :
  • dostosowuje przekazywanie odpowiedniej wiedzy, kształcenie umiejętności i postaw uczniów do właściwej ich wiekowi aktywności,
  • umożliwia uczniom poznanie świata w jego jedności i złożoności,
  • wspomaga ich samodzielność uczenia się,
  • inspiruje uczniów do wyrażania własnych myśli i przeżyć,
  • rozbudza ich ciekawość poznawczą oraz motywuje do dalszej edukacji.
 2. Każdy nauczyciel stwarza przyjazną atmosferę i pomaga dziecku w dobrym funkcjonowaniu          w społeczności szkolnej.

§ 45                                                                                                                                                                           d

 1. Nauczyciele uczestniczą w pracach rady pedagogicznej szkoły.
 2. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 3. Nauczyciele współpracują z rodzicami uczniów.
 4. Nauczyciele uczestniczą w organizowanych w szkole wywiadówkach oraz ogólnych spotkaniach z rodzicami.
 5. Nauczyciele mogą opracowywać i wdrażać programy autorskie, wprowadzać innowacje i eksperymenty pedagogiczne oraz projekty dydaktyczno – wychowawcze po pozytywnym zaopiniowaniu prze Radę Pedagogiczną


§ 46                                                                                                                                                                         d

 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami z powierzonego oddziału,                            a w szczególności :

▪ realizacja założeń szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego,

▪ tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się                                                oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,

▪ inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

▪ podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów                                             oraz pomiędzy innymi członkami społeczności szkolnej,

▪ kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego przez wychowanków.

 1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których jest mowa w ust. 2 :
 • § otacza indywidualną opieką każdego ucznia,
 • § ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
 • § zapoznaje uczniów i ich rodziców z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
 • § współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując                                                ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym                                 z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki.
 • § angażuje rodziców w realizację zaplanowanych działań,
 1. Współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także kłopotów zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,
 2. Informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla ucznia okresowych (rocznych) ocenach niedostatecznych na cztery tygodnie przed obowiązującym terminem ustalenia oceny klasyfikacyjnej, w formie pisemnej i otrzymuje od rodziców ucznia potwierdzenie przyjęcia informacji.

 

§ 47

 1. Zasady zatrudnienia nauczycieli regulują odrębne przepisy.
 2. Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli określają odrębne przepisy.

§ 48

 1. Realizując swoje zadania wychowawca w szczególności :
  • spotyka się z rodzicami uczniów na zebraniach (co najmniej 2 razy w każdym semestrze) celem zapoznania rodziców z postępami i wynikami pracy uczniów                              oraz omówienia spraw wychowawczych,
  • prowadzi zajęcia w ramach tzw. godzin do dyspozycji wychowawcy zgodnie                                 z ustalonym przez siebie planem pracy,
  • organizuje wycieczki  i  inne spotkania klasowe wg potrzeb,
  • pełni rolę opiekuna uczniów podczas organizowanych w szkole imprez.
 2. Wychowawca może spotykać się z rodzicami uczniów na spotkaniach indywidualnych                           w ustalonym i podanym do wiadomości rodziców dniu raz w miesiącu.
 3. Wychowawcy klasy pierwszej organizują dodatkowe spotkania z rodzicami uczniów                            w miesiącu wrześniu.
 4. Informację o indywidualnych spotkaniach oraz o zebraniach przekazuje się rodzicom w sposób ustalony zwyczajowo w szkole.
 5. W spotkaniach z rodzicami mogą uczestniczyć też nauczyciele nie będący wychowawcami.

§ 49                                                                                                                                                                       d

 1. Do zadań pedagoga szkolnego należy :
  • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
  • określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy odpowiednio rozpoznawanych potrzeb,
  • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
  • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego,
  • wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających                    z Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktycznego,
  • planowanie i koordynowanie zadań związanych z wyborem przez ucznia dalszej drogi kształcenia,
  • działanie na rzecz zorganizowania opieki  i  pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
  • organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów.

§ 50                                                                                                                                                                        d

 1. Nauczyciel bibliotekarz opiekuje się biblioteką szkolną.
 2. Nauczyciel bibliotekarz w szczególności :
  • udostępnia książki i inne źródła informacji,
  •  tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji                   z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
  • rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabiania                              i pogłębiania u uczniów nawyku uczenia się i czytania,
  • organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

 

§ 51

                                                                               
1.  Pracowników niepedagogicznych ( z wyłączeniem pracowników MZEAS ) zatrudnia i zwalnia     dyrektor szkoły, z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
2.  Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły,

     utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków

      pracowników niepedagogicznych, a także ich odpowiedzialność ustala dyrektor szkoły.
3.  Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych oblicza się na podstawie stawek

     zaszeregowania, zgodnych z taryfikatorem zatwierdzonym  przez Ministerstwo Edukacji

     Narodowej dla placówek oświatowych.

     Wynagrodzenie to może być powiększone o premię wg regulaminu premiowania.

 

Rozdział  IX
RODZICE / OPIEKUNOWIE

§ 52

 

 1. Rodzice współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia swoich dzieci poprzez :
  • bieżące kontakty,
  • udział w spotkaniach okresowych,
  • inne formy ustalane w miarę potrzeb przez szkołę w porozumieniu z rodzicami.
 2. Rodzice mają prawo do :
  1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i danym oddziale,
  2. znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
  3. rzetelnej informacji na temat swojego dziecka (postępów w nauce, niepowodzeń                                              i trudności w nauce, zachowania),
  4. uzyskania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka,
  5. uzyskania potrzebnej pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
  6. wnioskowania do dyrektora szkoły o objęcie dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

 

 1. Niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy                                             o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

 

§ 53

 1. Rodziców szczególnie zaangażowanych w pracę na rzecz szkoły dyrektor nagradza podziękowaniem wręczanym na akademii kończącej dany rok szkolny.
 2. Osoby szczególnie zasłużone dla szkoły mogą otrzymać order „ Złotej szóstki".

 

 

Rozdział  X
POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 54 

                        

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z określonymi przepisami.

 

§ 55                                                                                                                                                                        

 

 1. 1.Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z odrębnymi przepisami.
  1. 2.Dokumenty szkolne podlegają ochronie, szczegółowe zasady obiegu dokumentacji okreśRegulamin Szkoły.

                                                                                         § 56                                                                              d

 1. Dokonywanie zmian w statucie szkoły odbywa się zgodnie z zasadami przewidzianymi                                                        w ustawie o systemie oświaty.
 2. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem szkoły wszystkim członkom społeczności szkolnej.

 

§57      

 

Nowelizacja Statutu przyjęta uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 20 stycznia 2014 roku

po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców uchwałą z dnia 16 grudnia 2013 roku.

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej                                                                         

 

Załączniki do Statutu stanowią: WSO, Program Wychowawczy i profilaktyczny szkoły.